انتخاب زبان

خدمات واحد ام آر آی :

ام آر آی روتین و تخصصی، ام آر آی های با و یا بدون تزریق ماده حاجب مغز ،سرویکال، توراسیک و لومبار، اوربیت و صورت ، گردن، شکم و لگن، حنجره و ستون فقرات، ام آر آی اندامهای فوقانی و تحتانی.