انتخاب زبان

سیستم پیشرفته اندوسونوگرافی برای تشخیص بیماریهای گوارشی، مری، معده، پانکراس، کبد و کیسه صفرا می باشد. در این بخش پروسیجر تشخیصی اندوسونوگرافی و پروسیجر درمانی یا FNA اندوسونوگرافیهمراه با نکمونه برداری می باشدبا حضور اساتید مجرب فوق تخصصی گوارش و کبد انجام می گیرد.

انجام پروسیجر های فوق با حضور پزشک متخصص بی هوشی و تحت نظارت ایشان صورت گرفته و جواب پس از انجام پروسیجر توسط پزشک فوق تخصص گوارش و کبد نوشته شده و تحویل بیمار داده خواهد شد.