انتخاب زبان

داروخانه بیمارستان مرکزی شیراز در طبقه اول ساختمان شماره یک واقع شده است . این داروخانه در دو بخش سرپایی و بستری آماده ارائه خدمات به بیماران و مراجعین محترم می باشد .

بخش سرپایی داروخانه به صورت 2 شیفت کاری ( صبح و عصر ) و بخش بستری به صورت شبانه روزی فعال می باشد.

تحویل دارو در داروخانه سرپایی با حضور مسئول فنی و با مشاوره ایشان انجام می گیرد.