انتخاب زبان

خدمات ارائه شده درواحد رادیولوژی:

انجام تمامی پروسیجرهای رادیولوژی ساده و تخصصی

کلیه پروسیجرها بدون تعیین وقت قبلی انجام می گردد و در مواردی که انجام پروسیجر نیاز به رعایت رژیم غذایی قبل از عکسبرداری داشته باشد نوبت دهی صورت می گیرد.

جوابدهی پروسیجرها بصورت روزانه صورت می گیرد .

بخش رادیولوژی مجهز به دستگاه رادیولوژی پرتابل دیجیتال FUJI می باشد که عکسبرداری از بیماران بستری و ICU بصورت دیجیتال صورت می گیرد که تصاویر بلافاصله پس از عکسبرداری در بالین بیمار قابل رویت می باشد .

ارائه خدمت در واحد رادیولوژی بصورت 24 ساعته می باشد.

پزشکان بخش رادیولوژی

دکتر محمدرضا نعمت الهی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر محمد حسینی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی