انتخاب زبان

خدمات ارائه شده در واحد سی تی آنژیوگرافی:

سی تی آنژیو عروق کرونر – سی تی آنژیو قفسه سینه و شکم و لگنی

سی تی آنژیو اندام فوقانی و اندام تحتانی - با بازسازی کرونال – ساژینال بصورت سه بعدی یا 3D

قبل از تزریق ماده حاجب تمامی مدارک بیمار شامل درخواست پزشک ، آزمایشات و سونوگرافی چک می گردد و تزریق کنتراست تحت نظارت مستقیم پزشک متخصص رادیولوژی و با حضور کارشناس رادیولوژی و پرستار واحد CT توسط دستگاه آنژکتور صورت می گیرد .

ارائه خدمت بصورت 24 ساعته می باشد و جوابدهی بصورت روزانه صورت می گیرد .