انتخاب زبان
 
ICU جنرال بیمارستان مخصوص بيماران بدحال با شرايط بحرانی كه عليرغم بيماری های متعدد زمينه ای، اميد به زندگی در آنها وجود دارد. در واقع شرايط بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه به گونه ای است كه امكان مراقبت و نگهداری از آنها در ساير بخش ها و در كنار ديگر بيماران وجود ندارد.